สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2565

    วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มอบหมายให้นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์โฆษณา ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์กลาง สำนักงบประมาณ และตรงต่อการใช้งานในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพการความคุมค้าอย่างสูงสุด โดยมีนายวีระศักดิ์ แสงสุข นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และผู้อำนวยการโรงเรียน ของโรงเรียนที่ได้รับครุภัณฑ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสารีบท