สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนประชาคมการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม ประกอบด้วย นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาววิภาภร  ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายเชษฐา  พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนประชาคมการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด และกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยสร้างการรับรู้ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา โดยการระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยมีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิกล่าวรายงาน มีนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการ ภาค 13 และคณะร่วมเป็นวิทยากร ประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ โรงแรมสยามริเวอร์ จังหวัดชัยภูมิ