สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565  

                           วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565เพื่อชี้แจงขั้นตอนการยืนเรื่องเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ-บำนาญสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ  การรับสิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณราชการ ให้ถูกต้องตามขั้นตอน และครบถ้วนโดยมีนายอาทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพบปะกับผู้ขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและมีนางเกวลิน เกิดนอก  นางวิไลภรณ์  นิลแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรชี้แจงขั้นตอน ทั้งนี้มีผอ.กลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม