สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ครั้งที่ 4/2565

                      วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2565 การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดสรรงบประมาณโครงการโดยมี นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 2 และผอ.กลุ่ม ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสารีบท