สพป.ชัยภูมิ เขต 2  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชั้นพื้นฐานกลุ่มสาระภาษาไทย

                  วันที่ 2 มิถุนายน  2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชั้นพื้นฐานกลุ่มสาระภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมให้แก่คณะครู ที่สอนหลักสูตรวิชาภาษาไทย ในการขับเคลื่อนตาม MOU 12 และการเพิ่มทักษะ การอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ในสภาวะ learning loss เนื่องจากการประสบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    โดยมีนายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอ. ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะศึกษานิเทศก์    ร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยวิทยาการจาก สพป.ขอนแก่น เขต 2 นายมหรรณพ สมอเนื้อ ศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้มีคณะครูร่วมอบรม   จำนวน 80 คน ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม