สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

                วันที่ 2 มิถุนายน  2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประธานการนิเทศการฝึกประสบการณวิชาชีพทางการศึกษาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีนักศึกษาปริญญาโท นายอรชุน  นันบุญมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคชัยภูมิ(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา โดยมี ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก และบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสารีบท