สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565

        วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2พร้อมด้วยนายโกละเม็ด วรรรพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และผอ.กลุ่ม ร่วมประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวให้โอวาทการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน การยกระดับของโรงเรียนคุณภาพ ความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมทั้งมอบหมายการลงพื้นที่โรงเรียนในเขตพื้นที่ ขอรองผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มส่งเสริม เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการของโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์ระบบ Zoomณ ห้องประชุมเตชะธัมโม