สพป.ชัยภูมิ เขต 2  การประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learningครั้งที่ 1/2565

                 วันที่ 11 มิถุนายน  2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มอบหมายให้นางสุพัตรา  อุตรนคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learningครั้งที่ 1/2565 เพื่อจะดำเนินโครงการยกระดับ คุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในการดำเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีนายธนากร ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดรินทอง, นางพัชชินี หมอกชัย ครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อ วิทยากร โดยมีนางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ตัวแทนโรงเรียนต้นแบบโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 10 โรงเรียน ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม