สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดอบรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา หลักสูตรการออกแบบสื่อการเรียนรู้ อย่างมืออาชีพด้วย Canva

             วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เป็นหัวหน้าทีม ICT CPM2 จัดการอบรมการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ในวันที่ 2 ในหลักสูตร ออกแบบสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ด้วย Canva ซึ่งเป็นการอบรมที่ต่อยอดจากหลังสูตรเดิมในปี 2564 เพื่อมาทบทวนและเสริมทักษะ การทำสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ให้ครูสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ให้อย่างสวยงามและน่าสนใจ เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ของ ICT CPM2 เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้     ในรูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม