สพป.ชัยภูมิ เขต 2  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1/2565  

                  วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อรับรางวัลระบบการดูและช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น โดยแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จำนวน 13 โรงเรียน โดยมีนายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสารีบท