สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาครู วิทยาศาสตร์   

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาครู วิทยาศาสตร์ เพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ให้กับเด็กนักเรียนของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และเป็นการเสริมความรู้ให้แก่ครูในสังกัด โดยมีทีมวิทยากรนำโดย ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล และคณะจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและนางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นวิทยากร ทั้งนี้มี นายเชษฐา  พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ร่วมพบปะกับผู้เข้าอบรบนางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต2 ร่วมการอบรมในครั้งนี้ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสารีบท