สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อน การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   

      วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายเชษฐา  พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ร่วมโครงการขับเคลื่อน การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ผ่านระบบการถ่ายทอดสด ผ่านช่องทางOBEC Channel โดยมีนางจินตนา คงสิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมเข้ารับฟังการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสารีบท