สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ประชุมกำหนดการการเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรม โครงการค่าย“เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

            วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมกำหนดการการเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรม โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมีนายเชษฐา  พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นายกฤษฏาวัตรน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ นำทีมวิทยากร เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมให้กับเยาวชน เด็กนักเรียน เน้นให้ถึง หัวใจสำคัญ 3 รักษ์ คือ รักษ์ชาติ รักษ์ศาสนา รักษ์พระมหากษัตริย์ เกิดการบูรณาการ ความสนุกสนาน สอดแทรกความรู้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม