สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

                 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกผลงานด้านกิจการลูกเสือ ในการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านกิจการลูกเสือ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือโดยมีนางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    นายจักรพันธ์ พวงสมบัติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานกิจการลูกเสือของสำนักงานเขตพื้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมประชุมในครั้งนี้ ห้องประชุมสารีบท