สพป.ชัยภูมิ เขต 2  การประชุมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2565

                 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อกำหนดแนวทางการจัดเก็บข้อมูลการจัดทำ MOU 12 และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดเพื่อรวบรวมข้อมูลครบสมบูรณ์ถูกต้อง  สะดวกต่อผู้ให้ข้อมูล โดยมีนางนงเยาว์  เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงข้อมูล ผอ.กลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม