สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

                     วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษาและนายจักรพันธ์  พวงสมบัติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานกิจการลูกเสือร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการใช้แพลตฟอร์มระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียนขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาดและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม