สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดการอบรมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว 11)

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานอบรมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว 11) เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการปรับวิทยฐานะสำหรับศึกษานิเทศก์ให้ก้าวสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น โดยมีนางสาววิภาพร  ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมบรรยายขั้นตอนการเตรียมความพร้อมการปรับวิทยฐานะ และนายเชษฐา  พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ร่วมพูดคุยพบปะ ทั้งนี้มีศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม