สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย)

                              วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, น.ส.สุกัญญา ธุนันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางรุ่งทิพย์ เวียงชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ออกตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก อำเภอภูเขียว ที่ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย) เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาในการของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายจาก สพฐ. ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูอย่างดียิ่ง