สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับการติดตามประเมินผลรูปแบบออนไลน์ ความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ เขตตรวจราชการที่ 13

                 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานตามนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติของ สำนักงานเขตพื้นที่ ร่วมรับการติดตามและประเมินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13  จำนวน 9 จุดเน้น ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยนำเสนอผ่านสื่อวีดีทัศน์การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมีคณะกรรมการติดตามประเมินผล นำโดยนางลำพึง  ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.และคณะ ร่วมติดตามและประเมินทั้งนี้มีสำนักเขตพื้นที่ ของเขตตรวจราชการที่ 13 จำนวน 6 แห่งร่วมการประเมินในครั้งนี้