ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565  

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 156 รร นำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2