สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ค่ายเยาวชน..รักษ์ไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

               วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน..รักษ์ไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งหมด 13 องค์กรได้ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน..รักษ์ไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง เข้าใจประโยชน์ของธรรมชาติ สืบทอด วิถีการดำรงชีวิต และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยมีนายอภิรัฐ ทัดกลาง หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่มกล่าวรายงาน  นายกฤษฏาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการนำดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 60 คน จาก 11 โรงเรียน และครู  ผู้ควบคุม 11 ท่าน คณะวิทยากรจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ