สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล ทางสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการศึกษา เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน เพื่อกำหนดกิจกรรมการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในกับครูในสังกัด  และกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV)สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก อีกทั้งเพื่อแนะนำเจ้าหน้าที่ ICT ใหม่ที่มีจิตอาสา โดยมีนางศุภลักษณ์  ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม