สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียน ระยะ 5ปี และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา   

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียน ระยะ 5ปี และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างการรับรู้และสื่อสารทำความเข้าใจกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสถานศึกษาทุกแห่ง โดยมีนายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมในรูปแบบออนไลน์  ทั้งนี้มีบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสารีบท