สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 5/2565เพื่อติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

                          วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 5/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน โดยรับมอบนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2565 การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และข่าวสารการดำเนินงานการปฏิบัติราชการของแต่ละกลุ่มงาน โดยมี นายวิจิตร  นารอง รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 2 และผอ.กลุ่ม ร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม