สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกวดคัดเลือกผลงานกิจกรรมถอดบทเรียน(Best practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                   วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผลงานกิจกรรมถอดบทเรียน (Best practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีการจัดการประกวดคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อคัดเลือกผลงานในการนำเสนอผลงานระดับภาค ซึ่งแบ่งประเภทเป็น ประเภทผู้บริหาร จำนวน 3 ผลงาน และประเภทครูจำนวน 4 ผลงาน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมส่งผลงาน โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมคัดเลือกผลงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม และห้องประชุมสารีบท