สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.)

                                 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) โดยมีคณะกรรมการ(กตปน.)สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรีบทราบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละแห่งในเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมโนนทรายคำ