ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับการประเมินเชิงลึกสัมภาษณ์เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565

                             วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับการประเมินเชิงลึกสัมภาษณ์เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมีคณะอนุกรรมการจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 7 ท่าน เป็นผู้สัมภาษณ์ พร้อมนี้ ได้มี ดร.สายัณห์ ผาน้อย อดีตผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วย ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนเพื่อนร่วมงาน ตัวแทนครู ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้แทนชุมชน ร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของนายมนัส เจียมภูเขียว ทั้งนี้ เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565