สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและจัดทำคู่มือการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ   

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางศุภลักษณ์  ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและจัดทำคู่มือการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1-3 เพื่อใช้เป็นคู่มือแนวทางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ แก่ครูผู้สอน  ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง โดยมี นางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมศึกษานิเทศก์ ครู เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมประชุมจัดทำคู่มือในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสารีบท