สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก โดยมีนางสาวประพัฒน์ สีเนตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงาน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ผ่านรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม