สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2   

         วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ในการนี้ได้มีนายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรบรรยายในบทบาทหน้าที่ของลูกจ้างประจำและลุกจ้างชั่วคราว และนางสาววิภาพร  ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านระเบียบสิทธิประโยชน์และกฎหมายที่เกี่ยวกับลูกจ้าง โดยมีนางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม