เปิดโครงการอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติดอาสาจราจร รุ่นที่ 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จากโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอภูเขียว

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติดอาสาจราจร รุ่นที่ 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จากโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอภูเขียว จำนวน 10 โรงเรียน และโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านแท่น 4 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยในการใช้ถนนของนักเรียนอีกทั้ง เพื่อให้ความรู้ในเรื่องกฎจราจรให้กับลูกเสืออาสา จากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูเขียว โดยมี บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนเนรมิตศึกษา