สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย จากภัยทุกรูปแบบ และ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย จากภัยทุกรูปแบบ และ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1.นางอินทร์ตอง แสงสุทธิ ครู ร.ร.บ้านโนนสาทร 2.น.ส.รัชนีพร ตุลสุข ครู ร.ร.บ้านทุ่งลุยลาย(กฝผ.อุปถมภ์) 3.นายวุฒิชัย จำปาหวาย ผอ.ร.ร.บ้านท่าเริงรมย์ และนายสงกรานต์ บุญโสภาพ รอง ผอ.ร.ร.ชุมชุนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ ผ่าน การประชุมทางไกล Video Conference (Zoom Meeting) ห้องประชุมเตชะธัมโม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2