สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ของนักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา  

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มอบหมายให้นายวิจิตร นารอง รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ของนักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา ด้วยนักศึกษาผู้ประสบการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน 3 คน เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ คุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติการวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสรินทรา  ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรกลุ่มเข้าร่วมสรุปผลการฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุมสารีบท