สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงาน และมี นางสาวอัจฉราพร พาเก่าน้อย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ และ นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรอบรม และมีผู้บริหารสถานศึกษา หรือตัวแทนครู เข้ารับการอบรมโรงเรียนละ 1 คน รวม 260 โรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะและป้องปรามการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา