สพป.ชัยภูมิ เขต 2ระชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และบรรยายพิเศษการนำนโยบายการประเมิน RT NT และ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี นางสาวดรุณี อาจปรุ ศึกษานิเทศก์ นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ศึกษานิเทศก์ และคณะ เป็นวิทยากรอบรม และมีครูวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรม โดยพร้อมเพรียงกัน