สพป.ชัยภูมิ เขต 2ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 และออกติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ โดยมี นางศุภลักษณ์ กอบการดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางทิพย์สุวารี เชาวนพงศ์ นักวิชาการชำนาญการ และนางนัทธมน จรูญชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสระโพนทอง โรงเรียนหบ้านหนองคูวิทยาคม โรงเรียนชุมชนบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ทั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมให้ข้อมูลและต้อนรับอย่างดียิ่ง