สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมติดตามการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมติดตามการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดย มีนายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยต้องรายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565