สพป.ชัยภูมิ เขต 2ประชุมการขับเคลื่อนการรายงานอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนวิถีพุทธตามตัวชี้วัด KRs

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการ ประชุมการขับเคลื่อนการรายงานอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนวิถีพุทธตามตัวชี้วัด KRs ที่ 14 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งได้กำหนดให้โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงประเมินตัวเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ โดยกำหนดให้ประเมินตนเอง จำนวน 2 ครั้ง ระยะที่ 2 รอบ 12 เดือน โดยมี นางจินตนา คงสิม ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโนนทรายคำ