สพป.ชัยภูมิ เขต 2ต้อนรับ จากมหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ออกนิเทศ ติดตามนักศึกษาระดับปริญญาโท

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะ ร่วมต้อนรับ พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ออกนิเทศ ติดตามนักศึกษาระดับปริญญาโท ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา จำนวน 3 คน ได้แก่ นายคธากร เศรษฐภักดี นางสาวประวินา ราชแสง นางสุชาดา คำพิทูรณ์ ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งกำหนดฝึกประสบการณ์ระหว่างวันที่ 2-13 กันยายน 2565