สพป.ชัยภูมิ เขต 2ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าฝึกประสบการณ์ จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวอรอุมา เกลี้ยงกลม นางสาวจุฑารัตน์ สงวนคำ นางอรทัย เจริญศุภกฤต นางสาวกานติมา สารนอก ฝึกประสบการณ์ระหว่างวันที่ 14-23 กันยายน 2565 โดยมี ดร.วิเชียร รู้ยืนยง ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมนิเทศนักศึกษา และมีนางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะ ร่วมต้อนรับ