สพป.ชัยภูมิ เขต 2ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน และประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2565 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้นำโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน และประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ 1) กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ประเภทผู้บริหาร โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 2) กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ประเภทครู โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 3) กิจกรรม 1 รร. 1 นวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ และ4) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ในกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนชุมชนแท่นประจันได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา และได้ไปต่อในระดับประเทศ อีก 3 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจกับตัวแทน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทั้ง 4 โรงเรียนมา ณ โอกาสนี้