สพป.ชัยภูมิ เขต 2ประกวดกิจกรรมภาษาไทยโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เป็นประธานการประกวดกิจกรรมภาษาไทยโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ผ่านการประกวดทักษะภาษาไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.การอ่านทำนองเสนาะของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา 2.การพูดสุนทรพจน์ของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา 3.ประกวดการเขียนเรื่องสั้นของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของภาษาไทย โดยมีนางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางเทียนทอง ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการตัดสิน ณ ห้องประชุมสารีบท