สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดพิธีรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ปีการศึกษา 2565 และ พิธีรับเกียรติบัตรโครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพรฯ

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นผู้แทนมอบตราพระราชทาน ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2565 และ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายเชษฐา  พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีโรงเรียนจำนวน 39 โรงเรียนในสังกัดร่วมรับมอบตราพระราชทาน ซึ่งจาก 39 โรงเรียนมีโรงเรียน 9 โรงเรียนที่ประเมินผ่านเป็นรอบที่ 3 คงสภาพ 5 ปี จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล นักเรียนผู้นำการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ระดับประเทศ แก่นักเรียนจำนวน 1คน และรางวัล ผู้นำการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ระดับประเทศ จำนวน 10 คน โครงการค่าย “เยาวชน รักษ์พงไพร โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม