สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21

                     วันที่ 22 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูที่มีสมรรถนะทางภาษาไทย แก่ครูผู้เข้าร่วมโดยแบ่งรางวัลเป็น 3 ประเภทได้แก่  1.ประเภทการเรียนเรื่องสั่น ได้แก่นายกันต์ณพงษ์  โชติสิมา บ้านหนองไผ่  2. ประเภทการพูดสุนทรพจน์ ได้แก่นางสาวแพรวพรรณ  เสลา  บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา  3.ประเภทอ่านทำนองเสนาะ ได้แก่นางสาววรรัตน์  สำมะโนรส บ้านโนนสาทร โดยมีนางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางเทียนทอง ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายอำนาจ เขาทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสาทร ร่วมเป็นเกียรติฃ