สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ติดตามการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายเชษฐา  พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และทีมศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน (O-NET NT RT)ไปใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลใน   ชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า โรงเรียนบ้านหนองแต้ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง