ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์) , โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ , โรงเรียนชุมชนบ้านหัน , โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง และ โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า ซึ่งได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนอย่างดียิ่ง