ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 2

วันที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายมานะ สินธุวงษานนท์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ มีอนุกรรมการร่วมประชุมครบองค์ประชุม เพื่อร่วมพิจารณาการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส ยุติธรรม ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2