ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.)

                 วันที่ 20 เมษายน 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) โดยมีคณะกรรมการ (กตปน.) สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละแห่งในเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม