รับรายงานตัวและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

      วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้โอวาทและแสดงความยินดี แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2566  จำนวน 8 ราย แยกเป็น วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1.นายโสภณ ต่อพันธ์  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี  , 2.น.ส.วิลาสินี  นิยมธรรม โรงเรียนบ้านดอนจำปา , 3.น.ส.พิชญาภรณ์ ชาตะรักษ์  โรงเรียนบ้านนาบัว , 4.นายบุญเสริม บุษยา โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด และ5.น.ส.สุวนันท์ ประทุมกุล โรงเรียนบ้านโสกมะตูม , วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.น.ส.นริศรา วงศ์กาไสย โรงเรียนบ้าน-น้ำพุปางวัว , 2.ว่าที่ ร.ต.หญิงอภิรดี  อึ้งอภิธรรม โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ  และ3.น.ส.ปาริชาติ  รักษาภักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า พร้อมนี้ นางสาววิภาพร  ยงเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการ พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ต่างๆ  และนางสาวศรีรุ้ง  บุตะเขียว  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เลือกสถานศึกษาตามลำดับ