จัดพิธีเปิด Kick Off โครงการ “สุขาดี มีความสุข”

             วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้  นายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่มฯ คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู รวมถึงผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด จัดพิธีเปิด Kick Off โครงการ “สุขาดี มีความสุข” ณ โรงเรียนบ้านโนนงาม  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายนิมิตร ประตาทะยัง  ผอ.โรงเรียนภูมิวิทยา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านโนนงาม กล่าวรายงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสุขา และติดโลโก้ Happy Toilet   สุขาดี มีความสุข ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน อันจะส่งผลให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567